اطلاعیه

در هر کشور نیز یک کمیته ملی چینه شناسی و بر اساس دستورالعمل های زیرکمیسیون بین المللی چینه شناسی تشکیل می شود که به طور معمول از سوی سازمان های زمین شناسی و با همکاری مراکز آموزش عالی ، مهندسان مشاور و دیگر دست اندرکاران چینه شناسی فعالیت دارد تا واحدهای معرفی شده به وسیله زمین شناسان را بررسی و در صورت داشتن ویژگی های استاندارد تصویب و به صورت یک واحد چینه نگاری رسمی معرفی کند