کارگروه بازنگرى و به روز رسانى واحدهاى چينه شناسى ايران متشکل از:

-          دکتر سيد على آقانباتى

-          دکتر داريوش باغبانى

-          مهندس محمدرضا سهندى

-          دکتر جعفر طاهرى

-          دکتر منصور علوى نائينى

-          مهندس همايون مطيعى